« اِنّی بعَثت  َلاتّم مکاَرَم الاخلاق »
                                               « همانا برگزیده شدم تا مکارم اخلاق را تمام نمایم.»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 حضرت رسول اکرم (ص)
  
 
منشور اخلاقی کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران
 
      این منشور به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزش های انسانی و سازمانی تدوین گردیده و ما کارکنان
سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان خدمتگزاران مردم شریف تمام تلاش و همت خود را برای رعایت اصول و مفاد منشور زیر به کار خواهیم بست.
·وقت شناسی، نظم و انضباط در امور، پوشش مناسب و آراستگی ظاهری در محیط کار که از دستورات اکید دین مبین اسلام است را سرلوحه خود قرار خواهیم داد.
· سعی خواهیم نمود با ایجاد فضای همدلی بین همکاران، محیطی پر نشاط برای انجام امور مردم فراهم نماییم.
· دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمان به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتها به کار می گیریم.
· رعایت ادب، خوشرویی و آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی و مؤثر به مردم و بیمه شدگان را از وظایف اصلی خود می دانیم.
· روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادهای سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان می دانیم.
·ارائه خدمات با کیفیت و مؤثر به بیمه شده و تأمین کنندگان خدمت بر پایه عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسیتی، خویشاوندی و ...) را وظیفه خود می دانیم.
· از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش، تبعیض و ... پرهیز نموده و سعی جدی در سالم سازی محیط اداری خواهیم نمود.
· با نشان دادن علاقمندی و عشق به خدمت و تلاش مستمر و پویا در جلب رضایت مندی کلیه ذینفعان اقدام خواهیم نمود.
·اطلاع رسانی مناسب و روزآمد به بیمه شدگان و تأمین کنندگان خدمت در مورد قوانین و مقررات و ضوابط کاری را سرلوحه وظایف خود قرار خواهیم داد.
·در راستای استیفای حقوق تأمین کنندگان خدمت اعم از عدالت در همکاری، رسیدگی به هنگام و دقیق اسناد و پرداخت به موقع مطالبات آنان گام بر می داریم.
·رازداری و عدم افشاء اسناد و اطلاعات محرمانه اعم از مستندات سازمانی و محتویات پرونده های پزشکی بیمه شدگان از وظایف قطعی و مسلم ماست و تمام مساعی خود را در حفظ اسرار مردم و سازمان معمول خواهیم نمود.
· با بهره گیری از نقطه نظرات مفید و سازنده بیمه شدگان و سایر ذینفعان در  بهبود و اصلاح فرآیندها در راستای ارتقای سازمان تلاش می نمائیم.
·      سعی می نماییم تا فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع به یک ارزش حاکم در سازمان تبدیل شود.
· کد مدرک    01 ST 01 01
همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش می دانیم.