بخش خصوصی

دریافت فایل

هیئت وزیران در جلسه 24/2/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفـاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تائید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:

1ـ سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخـش خصوصـی در سـال 1393 به شـرح ذیـل تعیـین می گردد:

الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی

1ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhDپروانه دار

(165,000) ریال

2ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD-PhD

(260,000) ریال

3ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان

(330,000) ریال

4ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک

(370,000) ریال

5ـ کارشناس ارشد پروانه دار

(140,000) ریال

6ـ کارشناس پروانه دار

(125,000) ریال

تبصره 1ـ پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره 2ـ کارشناسان ارشد و PhD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره 3ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصـص بیست و پنج دقیقـه و روانپزشـکان حـداقل سـی دقیقـه تعیین می شود.

تبصره 4ـ پزشـکان عمـومی با سـابقه بـیش از پـانزده سـال کـار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب ـ سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی

1ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی

(9,000) ریال

2ـ تا پایان خرداد 1393، ضرایب کـای جراحـی، بیهوشـی، داخلی و فیزیوتراپی بخش خصوصی مطابق ضرایب کای تعرفه های مصوب سال 1392 ملاک عمل ارائه دهندگان خدمات درمانی قرار می گیرد و رشد ضرایب مذکور، موکول به بازنگری کتاب ارزش نسبی می گردد.

ج ـ به سر جمع تعرفـه های خـدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1393، بیست درصد به تعرفه های مصوب سال 1392 اضافه خواهد شد.

د ـ رشد تعرفه های سونوگرافی بیست درصد، رادیولوژی بیست و پنج درصد، اسکن ایزوتوپ پانزده درصد، رادیوتراپی پانزده درصد، سی تی اسکن پانزده درصد و MRI ده درصد می باشد.

تبصره ـ تعرفه سی تی اسکن اسپیرال به میزان بیست و پنج درصد افزایش نسبت به Conventional تعیین می شود.       

 

  

     

 

2ـ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول ذیل می باشد:

                                                                                                                                          (ارقام به ریال)

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تختی

دو تختی

سه تختی و بیشتر

تخت همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخش POST CCU

تخت بخش CCU

تخت بخش ICU جنرال PED ICU, RICU, NICU

تخت BICU

یک

4,860,000

3,780,000

2,700,000

513,000

1,890,000

2,700,000

8,100,000

2,700,000

4,860,000

6,210,000

9,720,000

10,800,000

دو

3,888,000

3,024,000

2,160,000

410,000

1,512,000

2,160,000

6,480,000

2,160,000

3,888,000

4,968,000

7,776,000

8,640,000

سه

2,916,000

2,268,000

1,620,000

308,000

1,134,000

1,620,000

4,860,000

1,620,000

2,916,000

3,726,000

5,832,000

6,480,000

چهار

1,944,000

1,512,000

1,080,000

205,000

756,000

1,080,000

3,240,000

1,080,000

1,944,000

2,484,000

3,888,000

4,320,000

 

3ـ سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 1393 به شرح ذیل تعیین می شود:

الف ـ معادل نود درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب ـ معادل هفتاد درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی

4ـ تعرفـه خـدمات حرفـه ای داروسـازان در بخـش خصوصـی در سـال 1393 بـه شـرح ذیـل تعیـین     می گردد:

الف ـ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل شانزده هزار (16,000) ریال در ساعات روز و نوزده هزار (19,000) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل مصوب و در نسخ کمتر از (19,000) ریال، هشت هزار (8,000) ریال می باشد.

ب ـ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد، پانزده درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف هشت هزار (8,000) ریال تعیین می گردد.

ج ـ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه، ده درصد قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف چهارده هزار و یکصد (14,100) ریال تعیین می گردد.

5ـ سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استان ها و شهرستان های تابع با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه های این تصویب نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سـازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان های بیمه گر پایه استان تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره ـ در استان های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه ها و دانشکده های استان خواهد بود.

6ـ این تصویب نامه از ابتدای اردیبهشت سال 1393 لازم الاجرا می باشد. ارزش ریالی ضرایب جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیئت وزیران ابلاغ و لازم الاجرا خواهد بود.