بیمه روستاییان

روستائی: به شخصی گفته میشود که در روستا سکونت داشته باشد  و تأیید آن توسط خانه بهداشت و یا شورای اسلامی شهر و روستا صورت پذیرد.
در حال حاضر فرد روستائی جهت دریافت دفترچه درمانی خود و سایر افراد تحت تکفل مبلغی بابت حق بیمه پرداخت نمی نماید.

تاریخ اعتبار دفترچه:
اعتبار دفاتر درمانی روستائیان به مدت 3 سال از تاریخ صدور می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه دفترچه:   
  الف) روستائیان و عشایر:
 الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)

ب) اصل شناسنامه جهت رؤیت و کنترل

پ) تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و همسر و تصویر صفحه اول شناسنامه افراد تبعی

ت) تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)

ث) تصویر سرکوپن روستائی در صورت نیاز (با صلاحدید استان)

ج) هزینه صدور دفترچه

چ) ارایه یک قطعه عکس (4×3) برای بالاتر از 2 سال

ب) ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از 20000 نفر:

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)

ب) اصل شناسنامه سرپرست جهت رؤیت و کنترل

پ) تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و صفحه اول شناسنامه همسر و افراد تبعی

ج) تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)

چ) ارائه مدارک دال بر سکونت در شهر مورد نظر (کد پستی مندرج در کارت ملی ـ قبوض آب، برق و سند مالکیت یا
اجاره نامه)

ح) هزینه صدور دفترچه

    خ) ارائه یک قطعه عکس (4×3) برای بالاتر از 2 سال

مدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه
 

الف) ارائه دفترچه قبلی

ب) ارائه فیش هزینه چاپ دفترچه

پ) یک قطعه عکس جدید (4×3) برای سن بالاتر از 2 سال (در صورت نیاز)


مدارک لازم جهت صدور المثنی دفترچه
الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی

ب‌)    ارائه اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل

پ) فیش واریزی هزینه صدور دفترچه

ت) عکس جدید(4×3) سالجاری برای سنین بالای 2 سال


مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه
الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره توسط بیمه گر الزامی است.)

ب) فیش هزینه چاپ دفترچه

پ) عکس (4×3) جدید برای سن بالای 2 سال (در صورت نیاز)

ت) تأیید خانه بهداشت یا اداره امور عشایر


مدارک مورد نیاز جهت ابطال دفترچه

الف) درخواست کتبی بیمه شده درخصوص ابطال (علت منطبق با قوان ین و ضوابط)

ب) ارائه دفترچه بیمه دارای اعتبار

ج) اعلام مرکز بهداشتی روستایی مبنی بر تغییر محل سکونت روستایی یا فوت یا اعلام و تأیید اداره امور عشایر استان

محل دریافت درفترچه:

الف) جهت صدور اولیه / تعویض / ابطال و المثنی دفترچه از طریق ادارات بیمه / نمایندگیها / دفاتر پیشخوان/دفاتر پست طرف قرارداد(ict)

ب) جهت تمدید دفترچه علاوه بر محلهای بند الف از طریق پورتال سازمان بیمه سلامت به آدرس اینترنتی زیر میتوان اقدام نمود.


http://ihio.gov.ir